Wonen bij de toren. Foto: Projectontwikkelaar

Wonen bij de toren. Foto: Projectontwikkelaar

NIJKERK - Het is nog maar de vraag wanneer de bouwwerkzaamheden van het voorgenomen bouwproject aan het kerkplein gaan beginnen. Reden daarvoor is dat de het huidig college vind dat het te weinig mandaat heeft om een nieuw procesvoorstel te maken, het eerste voorstel is in de raadsvergadering van 24 februari verworpen. Het college geeft aan dat ze –gelet op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen- te weinig mandaat hebben om voorstellen te doen

Het college:” In uw motie Vervolgproces Kerkplein van 24 februari 2022 verzoekt u ons om uw raad op korte termijn een procesvoorstel voor te leggen. Bij het uitwerken van dit procesvoorstel zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit niet mogelijk is zonder ook een aantal inhoudelijke kaders te stellen dan wel te heroverwegen. Met inachtneming van de uitkomst en opvolging van de gemeenteraadsverkiezingen achten wij onszelf op dit moment bestuurlijk onvoldoende gemandateerd om deze inhoudelijke afwegingen te maken. Wel hebben wij diverse voorbereidende maatregelen in gang gezet. Ambtelijk wordt daarnaast volop doorgewerkt om straks met een nieuw college snel tot een totaal, integraal afgewogen voorstel te kunnen komen.

Eén van de maatregelen die wij in gang hebben gezet is het uitvoeren van een parkeerdrukonderzoek in de binnenstad. Nu de invloed van Covid-19 op parkeren in de binnenstad verwaarloosbaar is kan er opnieuw representatief parkeerdrukonderzoek worden gedaan. Het parkeerdrukonderzoek zal in het tweede kwartaal van 2022 worden uitgevoerd, hierin zal ook de gewijzigde parkeersituatie rondom de Bonte Koe worden verwerkt. De resultaten van te houden parkeeronderzoeken geven een nieuw en actueel inzicht in de parkeerdruk op het huidige parkeerareaal in en rondom de binnenstad en kan worden betrokken in het procesvoorstel aan uw raad.

Verder verkennen initiatiefnemers Smink Vastgoed en Van Wijnen momenteel de technische en financiële haalbaarheid van een bouwplan zonder bronpunt voor openbaar parkeren aan het Kerkplein. Naar verwachting ontstaat hier voor de zomer van 2022 duidelijkheid over. Ook deze uitkomst kan worden betrokken in een nieuw voorstel aan uw raad

Naar verwachting kan een compleet en integraal afgewogen procesvoorstel, inclusief een eerste duiding van diverse inhoudelijke vraagstukken, direct na het zomerreces aan de raad worden aangeboden.

Deel dit artikel